TECHNICKÝ LIST

DEKALKOR FM

audiso

1. Výrobce a dodavatel:

Název:

Adresa:

IČ:

Eco-Aqua-Servis, s. r. o.

Bavorská 14/856, 155 00 Praha 5

267 35 547

Tel.:       +420 721 771 622

URL:      www.eascr.cz

E-mail:   eas@eascr.cz

2. Popis a použití

DEKALKOR FM je kyselý čistící směsný roztok s obsahem inhibitoru koroze a stabilizátoru.

DEKALKOR FM je určen pro čištění zařízení vodohospodářských technologií, potrubních rozvodů, vodních zdrojů i teplosměnných ploch výměníků od vápenatých inkrustů a od produktů koroze a nánosů s obsahem hydratovaných oxidů železa a manganu.

Pro zvýšení účinnosti, zvláště u vodních zdrojů je vhodné přidat do směsi DEKALKOR FM za stálého míchání malé množství peroxidu vodíku v podobě desinfekčního roztoku SANOSIL Super 25Ag a to v poměru 30 dílů Dekalkoru  : 1 dílu Sanosilu.    

DEKALKOR FM je vhodný pro čištění od inkrustů a nánosů na plastových i kovových materiálech.

DEKALKOR FM se aplikuje buď přímo na čištěnou plochu, nebo se cirkuluje.

DEKALKOR se používá buď koncentrovaný, nebo se připravuje pracovní roztok v poměru DEKALKOR FM : voda = 1 : 1 až 1 : 4

DEKALKOR FM se při čištění udržuje v účinné koncentraci, která je dána hodnotou pH = 1,5 – 2,0 a to případným jeho přídavkem,

DEKALKOR FM je žíravina a má dráždivé účinky, proto při manipulaci je třeba používat odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky tj. ochranný oděv, zástěru, ochranný štít nebo brýle, rukavice a holínky.

3. Zneškodňování použitého směsného roztoku

DEKAKOR FM po použití je nutné před vypuštěním do kanalizace neutralizovat. Neutralizace na pH = 6 – 9  se provádí roztokem hydroxidu sodného společně s naředěním. Pokud není neutralizace možná, je třeba ponechat zneškodnění použitého roztoku DEKALKOR FM na odborné firmě.               

4. Balení a skladování 

DEKALKOR FM se plní do PE UN kanystrů o objemu 25 l nebo do barelů PE UN 50 l, případně do IBC kontejnerů o objemu 1000 litrů.

DEKALKOR FM se skladuje v původních, dobře uzavřených obalech při teplotách 5 – 25oC, na suchém místě v dobře větraných prostorách s chemicky odolnou podlahou a vždy nad záchytnou jímkou.

Za těchto podmínek skladování spotřebujte směsný roztok DEKALKOR FM do 24 měsíců od data výroby, které je uvedeno na obalu.