TECHNICKÝ LIST

STOPKOR IS

audiso

1. Výrobce a dodavatel:

Název:

Adresa:

IČ:

Eco-Aqua-Servis, s. r. o.

Bavorská 14/856, 155 00 Praha 5

267 35 547

Tel.:       +420 721 771 622

URL:      www.eascr.cz

E-mail:   eas@eascr.cz

2. Popis a použití

Chemický směsný roztok STOPKOR IS je alkalický roztok s obsahem polyfosforečnanů. 

STOPKOR IS je určen k úpravě teplé vody za účelem ochrany zařízení na její ohřev a rozvod proti korozi a tvorbě inkrustů a nánosů z tvrdosti vody a z produktů koroze. Je vhodný pro všechny materiály používané v systémech pro ohřev a rozvod teplé vody. 

STOPKOR IS svou alkalickou složkou odstraňuje z vody agresivní oxid uhličitý, svou polyfosforečnanovou složkou působí jako blokátor anod mikročlánků elektrochemické koroze. Působením roztoku STOPKOR IS a jeho přesným dávkováním do studené vody určené pro výrobu teplé vody je dosahováno žádoucích účinků maximálního potlačení korozních pochodů (včetně důlkové koroze), tvorby inkrustů z korozních produktů a z tvrdosti vody. Při zahájení dávkování jsou změny v kvalitě vody pozorovatelné relativně brzy již po několika dnech až týdnu, ale k účinné ochraně – stabilizaci systému dochází po dvou až třech měsících.

STOPKOR IS ve svém působení je vodný zejména pro vody vykazující hodnoty pH 7,8 až 9 a pro vody s tvrdostí Tc > 4,5 mmol/l, I přes to je vhodné konzultovat použití Stopkoru IS s výrobcem.

STOPKOR IS se aplikuje proporcionálním dávkováním (v závislosti na průtoku) do studené vody určené k ohřevu v množství 30 – 60 ml/m3 vody, ale vždy tak, aby množství celkových fosforečnanů PO43- v teplé vodě u odběratele nepřesáhlo hodnotu 3,5 mg PO43-/l (viz příloha 2, vyhlášky č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění).

Při dávkování do systémů zásobování teplou vodou obsahujících kovové rozvody se začíná, pro urychlení ochrany a stabilizace systému s dávkou 60 ml/m3 studené vody určené k ohřevu (část fosforečnanů se spotřebuje reakcí s kovovým materiálem, takže u odběratele bude teplá voda obsahovat celkových fosforečnanů PO43-< 3,5 mg/l). Po stabilizaci, podle zkušeností za 2 – 3 měsíce, se dávka sníží na 40 – 50 ml/m3. U rozvodů z plastových materiálů se začíná s dávkou nižší cca 40 ml/m3. Celkový obsah fosforečnanů ve výrobku je PO43-~100 g /l.  

3. Balení a skladování

STOPKOR IS se plní do PE UN dvouhrdlých barelů o objemu 50 l, případně do PE UN kanystrů o objemu 25 l. 

STOPKOR IS skladujte v původních dobře uzavřených obalech na chladném místě a suchém místě v dobře větraných prostorách nad záchytnou jímkou. Má-li být zachována jakost produktu, neskladujte jej v teple nebo na přímém slunci a nevystavujte teplotám pod 5°C.